CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polská republika

- - -

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu / Kaj indži inači - u nas po našymu

Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity na základě společné turistické nabídky budované okolo fenoménu a dědictví těšínské lidové kultury.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o wspólną ofertę turystyczną budowana wokół fenomenu i dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej.